აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. აკადემიური  დოქტორი (ფრაიბურგის უნივერსიტეტი),  მიმართულება სისხლის  სამართალი.  ათეულობით  სამეცნიერო  ნაშრომის  ავტორი.  ბერლინ-ბრანდერბურგის  სოციალურ  მეცნიერებათა  კვლევითი  ცენტრის  მეცნიერ-თანამშრომელი,  საერთაშორისო  კონფერენციების, სემინარებისა  და  კვლევების  მონაწილე