აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

დიმიტრი გეგენავა (ასისტენტ-პროფესორი)

უკან

დიმიტრი გეგენავა (ასისტენტ-პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. სამართლის მაგისტრი (თსუ), დოქტორანტი, მიმართულება: კონსტიტუციური სამართალი, სამართლის მეთოდები. 15-მდე სამეცნიერო ნაშრომის და თარგმანის, მათ შორის, ორი წიგნის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს აპარატის უფროსი, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი, რამდენიმე სამეცნიერო ჟურნალის მთავარი რედაქტორი.