აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

სამაგისტრო პროგრამები

ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამა (აკრედიტებული)

ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამა/Human Resources Management    

აგრობიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა (აკრედიტებული)

აგრობიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა/Agro-Business Management    

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (აკრედიტირებული)

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა/ Master of Business Administration

განათლების კვლევების და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (აკრედიტებული)

განათლების კვლევები და ადმინისტრირება / Educational Research and Administration

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (აკრედიტებული)

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა  / Teacher Preparation Educational Program

ურბანული დაგეგმარება (მისანიჭებელი ხარისხი: არქიტექტურის მაგისტრი/Master of Architecture)

ურბანული დაგეგმარება (მისანიჭებელი ხარისხი: არქიტექტურის მაგისტრი/Master of Architecture)