აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ბაკალავრიატი

ინტენსიური სასწავლო კურსების ცხრილები

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები (პედაგოგი: გიორგი ბურჯანაძე) კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში (პედაგოგი: ზვიად ბატიაშვილი)    კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში; სისხლის...

2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები

იურიდიულ ფაკულტეტზე მობილობით გადმოსულ სტუდენტთა ცხრილი  იურიდიული ფაკულტეტის პირველსემესტრელ სტუდენტთა ცხრილი ჯგუფების მიხედვით ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ფინანსების პროგრამის პირველსემესტრელ...