აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)
სიახლეები
აკადემიური თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

აკადემიური თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

აღმოსავლეთ   ევროპის   უნივერსიტეტში   2017  წლის 10 იანვარს იურიდიულ, ბიზნესისა და ეკონომიკის და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

1. იურიდიული ფაკულტეტი

ასისტენტ-პროფესორი

  • ლიანა გიორგაძე - მიმართულება - სამართალი, სპეციალობა - საჯარო სამართალი.
  • თათია დოლიძე - მიმართულება - სამართალი, სპეციალობა - სისხლის სამართალი;
  • იმედაძე თეა - მიმართულება - სამართალი, სპეციალობა - კერძო სამართალი.

 

2ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ასისტენტ-პროფესორი

  • მეფარიშვილი ნათია  - მიმართულება-სოციალური მეცნიერებები, სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ ჟურნალისტიკა, სპეციალიზაცია - საზოგადოებრივი ურთიერთობები;
  • თინათინ ბუბუტეიშვილი - მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, სპეციალიზაცია -  ინგლისური ფილოლოგია.

 

3. ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი

3.1 ასოცირებული  პროფესორი

  • ალექსანდრე დვალი -  სპეციალობა - ეკონომიკა;
  • ლომიძე ნინო -  მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება.

2.2 ასისტენტ-პროფესორი

  • გაბრიაძე ირაკლი - სპეციალობა - ეკონომიკა;
  • გავაშელი მარიამი - სპეციალობა - ეკონომიკა;
  • ბარათაშვილი ბაქარი - სპეციალობა - ეკონომიკა.

 

შენიშვნა: კონკურსის შედეგებთან დაკავშირებით სააპელაციო განცხადებების მიღება იწარმოებს 21-22 მარტს უნივერსიტეტის კანცელარიაში 10:00-17:00 სთ.

 

უკან