აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მისია

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მისია არის:

ა) სწავლებისა და კვლევის განუყოფლობა და საერთაშორისო საგანმანათლებლო სტანდარტების დანერგვა;  

ბ) დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზექართულ და მსოფლიო კულტურულ ღირებულებებზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა სტუდენტებისა და აკადემიური საზოგადოებისთვის;

გ) სტუდენტთა დასაქმებასა და აკადემიური პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული  სწავლება ცვალებადი საერთაშორისო შრომითი ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით.