აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

სადოქტორო სკოლა

სადოქტორო სკოლის და სადისერტაციო საბჭოს  დებულება

  • სამართლის სადოქტორო  პროგრამა  (კერძო სამართალი,  სისხლის სამართალი,  საჯარო სამართალი)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა  (მენეჯმენტი)