აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

დებულებები

საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის მარეგულირებელი დებულება

საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის მარეგულირებელი დებულება

ადამიანური რესურსების დებულება

ადამიანური რესურსების დებულება

იურიდიული სამსახურის დებულება

იურიდიული სამსახურის დებულება

კანცელარიის დებულება

კანცელარიის დებულება

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დებულება

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დებულება

საფინანსო და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

საფინანსო და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

საგამოცდო ცენტრის დებულება

საგამოცდო ცენტრის დებულება

სამეცნიერო სამსახურის დებულება

სამეცნიერო სამსახურის დებულება

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

კომპიუტერული კლასით სარგებლობის დებულება

კომპიუტერული კლასით სარგებლობის დებულება

სპეციალური საჭიროების მქონე სტუდენტთა ინსტრუქცია

სპეციალური საჭიროების მქონე სტუდენტთა ინსტრუქცია

უსაფრთხოების და ჯანდაცვის ინსტრუქცია

უსაფრთხოების და ჯანდაცვის ინსტრუქცია