აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

სასწავლო მასალები

იდენტობის ფორმირება მულტიკულტურულ გარემოში

ინტერკულტურული განათლება – პედაგოგიური მიდგომები

მრავალეთნიკური და მრავალკულტურული საქართველო

სოლიდარობა #4 (37) -  საქართველოს სახალხო დამცველის ჟურნალი

სოლიდარობა #5 (38) -  საქართველოს სახალხო დამცველის ჟურნალი

სოლიდარობა #6 (39) -  საქართველოს სახალხო დამცველის ჟურნალი

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა 

რელიგიური დისკრიმინაციისა და კონსტიტუციური სეკულარიზმის კვლევა საქართველოში

რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებების კვლევა საქართველოში

ტოლერანტობის სკოლა

იან ბოემის სასწავლო კურსის სკითხვი მასალა

Intercultural Competences